flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

МИРГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Миргородський міськрайонний суд створено шляхом об’єднання Миргородського міського та Миргородського районного судів відповідно до Указу Президента України від 15 березня 2004 року № 328/2004 «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів».

Кількісний склад Миргородського міськрайонного суду відповідно до Указу Президента України 20 серпня 2001 року № 641/2001 «Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів», із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 18 жовтня 2001 року № 990/2001, від 19 лютого 2002 року № 152/2002, від 22 жовтня 2002 року № 938/2002, від 25 січня 2003  року № 41/2003, від 15 березня 2004 року № 328/2004, від 21 травня 2004 року № 573/2004, від 15 січня 2005 року № 36/2005 складається із 7 суддів та апарату суду в якому працює 28 осіб.

Діяльність суду поширюється на територію Миргородського району та міста Миргород.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 року:

1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

5. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом. 
 

Порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення або передання в архів здійснюється у відповідності до інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України 27.06.2006 року № 68.
 

В архіві Миргородського міськрайонного суду зберігаються документи з 1945 року.

Після створення Миргородського міськрайонного суду відповідно до Указу Президента України від 15 березня 2004 року № 328/2004 до архіву суду було передано документи із архівів Миргородського міського суду та Миргородського районного суду відповідно до Актів передачі.

Справи Миргородським міськрайонним судом до державної архівної установи не передавалися.

До архіву Миргородського міськрайонного суду з архіву Миргородського районного суду передані документи, які засвідчують передачу до архівного відділу Миргородської районної державної адміністрації окремих категорій справ.

За 2015-2020 рр. в назві фондоутворювача змін не було, але відбулися зміни в його штатному розписі.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області є відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», місцевим судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

Суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, його адміністративні повноваження здійснює суддя, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

Положення про апарат Миргородського міськрайонного суду Полтавської області розроблене на підставі типового положення про апарат суду та затверджене зборами суддів відповідного суду 26 лютого 2015 року та погоджено начальником Територіального управління державної судової адміністрації України в Полтавській області.

Типове положення про апарат суду затверджує Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади.

Керівника апарату Миргородського міськрайонного суду Полтавської області та його заступника призначено на посаду за погодженням голови суду начальником Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

Апаратом суду забезпечується ведення особових справ суддів у порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Радою суддів України

Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Структура і штатна чисельність апарату Миргородського міськрайонного суду Полтавської області за погодженням із головою суду затверджена Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Полтавській області.

В апараті суду утворюється канцелярія, до складу якої входять секретарі, секретарі судового засідання, архіваріус. Канцелярія суду щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату суду.

До штату апарату судів входять консультант суду (по роботі з персоналом), головний спеціаліст з інформаційних технологій, служба судових розпорядників, також помічники суддів, робітники.

У своїй діяльності апарат суду керується Конституцією України, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про державну службу", іншими нормативно-правовими актами, положенням про апарат суду, рішеннями зборів суддів, а також наказами і розпорядженнями голови суду, наказами керівника апарату суду.

Очолював Миргородський міськрайонний суд Полтавської області з 19 березня 2004 року до 14 вересня 2016 року голова суду Гриб Микола Васильович, заступником голови суду з  16 квітня 2014 року до 27 березня 2015 року був Городівський Олександр Андрійович (відповідно до п. 5 ст. 20 Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 року №192-VIII та згідно із наказом від 27 березня 2015 № 10/ос.с «Про припинення повноважень судді Городівського О.А. на адміністративній посаді заступника голови суду» суддя Городівський О.А. припинив повноваження на адміністративній посаді заступника голови суду). З 21 вересня 2016 року головою суду призначена Куцин Валентина Миколаївна, відповідно до наказу суду від 21.09.2016 №15/ос.с «Про призначення Куцин В.М. на посаду голови Миргородського міськрайонного суду Полтавської області», продовжено перебування на адміністративній посаді голови суду Куцин В.М. згідно із наказом суду від 22 серпня 2018 року № 7/ос.с «Про призначення Куцин В.М. на посаду голови Миргородського міськрайонного суду Полтавської області» строком на три роки, до 21 серпня 2021 року.

Призначення на посади та звільнення працівників апарату суду відбувалися за наказами керівника апарату суду. Заробітну  плату  нараховувала  централізована  бухгалтерія Територіального  управління  Державної  судової  адміністрації  України в Полтавській області.

З 01 січня 2015 року штатний розпис Миргородського міськрайонного суду Полтавської області налічував 39 осіб, з яких – 7 (сім) суддів (голова суду, заступник голови суду та 5 (п’ять) суддів), помічник голови суду, помічник заступника  голови суду, 5 (п’ять) помічників суддів, керівник апарату суду,  заступник керівника апарату суду, 1 (один) старший секретар канцелярії суду, 5 (п’ять) секретарів канцелярії суду, 8 (вісім) секретарів судового засідання канцелярії, 1 (один) старший судовий розпорядник, 2 (два) судових розпорядника, архіваріус канцелярії, оператор комп’ютерного набору, 2 (два) прибиральника службових приміщень та робітник по обслуговуванню приміщення.

Відповідно до п. 5 ст. 20 Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 року №192-VIII та у зв’язку з приведенням штатного розпису згідно вимог чинного законодавства, з 28 березня 2015 року внесено зміни до штатного розпису Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, а саме: виведено 1 посаду заступника голови суду; 1 посаду помічника заступника голови суду; введено 1 посаду судді; 1 посаду помічника судді.

Згідно Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України судовий процес проводиться суддею одноособово, колегіально, за участю прокурора, адвокатів, секретаря, народних засідателів та присяжних.

З 01 березня 2015 року штатний розпис Миргородського міськрайонного суду Полтавської області налічував 39 осіб, з яких – 7 (сім) суддів (голова суду, та 6 (шість) суддів), помічник голови суду, 6 (шість) помічників суддів, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, головний спеціаліст з інформаційних технологій, консультант, старший секретар канцелярії суду, 5 (п’ять) секретарів канцелярії  суду, 8 (вісім) секретарів судового засідання канцелярії, старший судовий розпорядник, 2 (два) судових розпорядника, архіваріус канцелярії, 2 (два) прибиральника службових приміщень та робітник по обслуговуванню приміщення.

Штат суду в 2016 році був дещо змінений. Складався з 39 працівників.  Посада консультанта була виведена, а замість неї введена посада консультанта з кадрової роботи. А з 01 травня 2016 року, на виконання вимог Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIІI, постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 року № 633 «Деякі питання оплати праці», посада консультанта з кадрової роботи була замінена на консультанта суду (по роботі з персоналом).

07 серпня 2018 року був звільнений суддя Сидоренко Юрій Володимирович у зв’язку із поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

В 2015 – 2018 роках юридична та фактична адреси Миргородського міськрайонного суду Полтавської області залишилася незмінною: вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Полтавська область, 37600.

17 грудня 2020 року суддя Андрущенко-Луценко Світлана Володимирівна звільнена у відставку.

Відповідно до інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації 17.12.2013 № 173, передбачено автоматизовану (електронну) технологію обробки, обліку та контролю документів (справ, матеріалів чи проваджень) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду та ведення діловодства у паперовій формі.

Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу в судах загальної юрисдикції, в тому числі і в Миргородському міськрайонному суді Полтавської області, визначений Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, яка затверджена Рішенням Ради суддів України 26.11.2010 № 30 (у редакції рішення Ради суддів України 02.04.2015 № 25).

Відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, були розроблені і затверджені зборами суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області 22 вересня 2017 року Засади використання автоматизованої системи документообігу Миргородського міськрайонного суду Полтавської області. Цими Засадами визначаються питання стосовно функціонування автоматизованої системи документообігу суду, особливостей здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями Миргородського міськрайонного суду Полтавської області. Наказами голови суду та керівника апарату суду визначені функціональні обов’язки та права користувачів автоматизованої системи.

Автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в суді:

         реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду;

розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів), визначення запасного судді, слідчого судді, присяжних;

взяття на контроль та здійснення контролю за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду, інформування голови суду, керівника апарату суду та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання;

фіксування етапів проходження документів до їх передачі в електронний архів, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої;

реєстрацію процесуальних дій та документів у судовій справі;

контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справи та інформування головуючого судді, голови суду про закінчення цих строків;

використання ЕЦП для підписання оригіналу електронного документа суду;

оперативний пошук судових справ та документів за їх реквізитами;

індексацію документів та їх контекстний пошук;

виготовлення та видачу копій судових рішень та виконавчих документів на підставі даних, що містяться в автоматизованій системі, в тому числі надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних судових рішень;

зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених у автоматизованій системі;

відправку оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

         надання в установленому законом порядку інформації про стан розгляду судових справ;

підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень);

передачу судових справ до електронного архіву;

         надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ.

         З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 29 грудня 2017 року № 451 "Про реорганізацію місцевих загальних судів", яким утворені окружні суди шляхом реорганізації (злиття) деяких місцевих загальних судів, відповідно до частини третьої статті 105 Цивільного кодексу України, частини третьої статті 147 і частини п’ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", утворено комісію з реорганізації (злиття) Миргородського міськрайонного суду Полтавської області у складі: голова комісії – Ячало Анна Василівна, заступник керівника апарату Миргородського міськрайонного суду Полтавської області; члени комісії: Білецький Антон Іванович, головний спеціаліст з інформаційних технологій Миргородського міськрайонного суду Полтавської області; Регеда Марина Миколаївна, старший секретар канцелярії Миргородського міськрайонного суду Полтавської області.

На виконання наказу Державної судової адміністрації України від 06.09.2018 № 449, 12 вересня 2018 року проведені реєстраційні дії «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації» щодо припинення юридичної особи Миргородського міськрайонного суду Полтавської області в результаті реорганізації (шляхом злиття).