flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів трудового колективу Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

від «19»_грудня_ 2016 року

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для суддів та працівників апарату Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, які не є державними службовцями.

І. Загальні положення

 1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового розпорядку Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, суддів та його апарату (помічника голови суду, помічників суддів, працівників, які виконують функції з обслуговування, робітників) (далі –працівників суду), режим роботи, умови перебування працівників суду в Миргородському міськрайонному суді Полтавської області та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками суду своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Миргородському міськрайонному суді Полтавської області затверджуються загальними зборами працівників суду (суддів та працівників суду, що не є державними службовцями) за поданням голови Миргородського міськрайонного суду Полтавської області (далі – голови суду).
 4. Правила внутрішнього трудового розпорядку суду доводяться до відома всіх працівників суду, які працюють у цьому суді, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Миргородському міськрайонному суді Полтавської області

 1. Працівники суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Працівники суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Працівники суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Працівники суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівника суду

 1. Тривалість робочого часу працівника суду становить 40 годин на тиждень.
 2. У Миргородському міськрайонному суді Полтавської області п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях:

- робочий день в понеділок починається з 8 год. 00 хв., а закінчується робочий день в понеділок о 17 год. 15 хв.;

- робочий день у вівторок починається з 8 год. 00 хв., а закінчується робочий день у вівторок о 17 год. 15 хв.;

- робочий день в середу починається з 8 год. 00 хв., а закінчується робочий день в середу       о 17 год. 15 хв.;

- робочий день в четверг починається з 8 год. 00 хв., а закінчується робочий день в четверг       о 17 год. 15 хв.;

- робочий день в п’ятницю починається з 8 год. 00 хв., а закінчується робочий день в п’ятницю о 16 год. 00 хв.

Вихідні дні - субота і неділя.

 Режим роботи суду встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості.

 У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у суді (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для працівника суду з урахуванням режиму роботи суду.

 Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить, 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і працівник суду може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 3. Облік робочого часу у суді здійснюється у табелі обліку використання робочого часу.
 4. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення працівником суду про свою відсутність

 1. Працівник суду повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання працівником суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника суду на робочому місці.
 3. У разі ненадання працівником суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови суду, або керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.
 4. Перебування працівника суду в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
 5. Для виконання невідкладних завдань працівник суд може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) голови суду, або керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

 Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Голова суду та керівник апарату суду за потреби може залучати працівників суду цього суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

 Чергування працівника суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється консультантом суду ( по роботі з персоналом) і затверджується головою суду (для суддів) та керівником апарату суду (для апарату суду).

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник апарату суду, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника суду, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається консультантом суду (по роботі з персоналом) голові суду, або керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 3. У разі залучення працівника суду до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

 За роботу в зазначені дні (час) працівникам суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників суду.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома працівника суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових та трудових питань

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових та трудових питань доводяться до відома працівника суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

 Підтвердженням може слугувати підпис працівника суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівника суду шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті суду.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

та протипожежної безпеки

 1. Керівник апарату суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

 Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату суду покладені відповідні функції в такому органі.

 1. Працівник суду повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Миргородському міськрайонному суді Полтавської області відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівником суду

 1. Працівник суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно керівнику апарату суду. Керівник апарату суду зобов’язаний прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується керівником апарату суду, консультантом суду (по роботі з персоналом) та працівником суду, який звільняється.

 Один примірник акта видається працівнику суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника суду.

ІХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку є підставою для притягнення працівника суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудовго розпорядку, вирішуються головою суду.

Голова
Миргородського міськрайонного суду
Полтавської обасті                                                                                                В.М. КУЦИН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів державних службовців Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

від «19» грудня 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку для державних службовців Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

І. Загальні положення

 1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, його апарату (далі – Суду), режим роботи, умови перебування державного службовця в Миргородському міськрайонному суді Полтавської області та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Миргородському міськрайонному суді Полтавської області затверджуються загальними зборами державних службовців суду за поданням керівника апарату Миргородського міськрайонного суду Полтавської області (далі – керівник апарату суду) на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затвердженого Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 №50.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку суду доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у цьому суді, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки

в Миргородському міськрайонному суді Полтавської області

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. У Миргородському міськрайонному суді Полтавської області п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях:

- робочий день в понеділок починається з 8 год. 00 хв., а закінчується робочий день в понеділок о 17 год. 15 хв.;

- робочий день у вівторок починається з 8 год. 00 хв., а закінчується робочий день у вівторок о 17 год. 15 хв.;

- робочий день в середу починається з 8 год. 00 хв., а закінчується робочий день в середу       о 17 год. 15 хв.;

- робочий день в четверг починається з 8 год. 00 хв., а закінчується робочий день в четверг       о 17 год. 15 хв.;

- робочий день в п’ятницю починається з 8 год. 00 хв., а закінчується робочий день в п’ятницю о 16 год. 00 хв.

Вихідні дні - субота і неділя.

 Режим роботи суду встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості.

 У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у суді (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи суду.

 Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить, 60 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 3. Облік робочого часу у суді здійснюється у табелі обліку використання робочого часу.
 4. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.
 4. Перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
 5. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

 Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник апарату суду за потреби може залучати державних службовців Миргородського міськрайонного суду Полтавської області до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

 Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється консультантом суду ( по роботі з персоналом) і затверджується керівником апарату.

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається консультантом суду (по роботі з персоналом) керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

 За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

 Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті суду.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

та протипожежної безпеки

 1. Керівник апарату суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

 Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату суду покладені відповідні функції в такому органі.

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Миргородському міськрайонному суді Полтавської області відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно керівнику апарату суду. Керівник апарату суду зобов’язаний прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується керівником апарату суду, консультантом суду ( по роботі з персоналом) та державним службовцем, який звільняється.

 Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.

Керівник апарату
Миргородського міськрайонного суду
Полтавської області                                                                                             Л.С.ІВАНКО